Category Archives

16 Articles

Toelichting bij factsheet IGJ ‘Samen werken aan goede zorg op evenementen’

Posted by Projectgroep on
158
Nieuws

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in 2022 in het kader van toezicht in de evenementenzorg een aantal evenementen bezocht. Bij deze pilot heeft de inspectie aan de hand van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) gekeken hoe de zorg geregeld was en waar verbeterpunten liggen. Hiervoor is gebruik gemaakt van het toetsingskader Kwaliteit van Evenementenzorg. Naar aanleiding deze pilot heeft de inspectie een factsheet gepubliceerd waarin een aantal aanbevelingen worden gedaan. Hier geven we aan de hand van deze factsheet op een aantal punten toelichting vanuit de VNEZ.

Lees de factsheet en het nieuwsbericht van de IGJ hier:
IGJ Nieuwsbericht Samen werken aan goede zorg op evenementen
IGJ Factsheet Samen werken aan goede zorg op evenementen

Lees de toelichting vanuit de Veldnorm Evenementenzorg via deze link:
Toelichting bij ‘Factsheet IGJ Samen werken aan goede zorg op evenementen’ (14 maart 2023)

IGJ: Aankondiging pilot Toezicht Evenementenzorg

Posted by Projectgroep on
116
Nieuws


Evenementenzorgorganisaties vallen onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en daarmee onder het toezicht van de IGJ.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start met een pilot in het toezicht op evenementenzorg. Omdat de inspectie nog niet eerder toezicht hield op basis van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ), voert zij eerst een aantal pilotbezoeken uit. Daarmee wil zij bijdragen aan het stimuleren van de implementatie van de VNEZ. De inspectie bezoekt een aantal evenementen en kijkt daar naar de kwaliteit van zorg. Hiervoor gebruikt zij het toetsingskader zoals gepubliceerd op de website van de IGJ. Het toetsingskader is gebaseerd op wet- en regelgeving en de VNEZ.
Drie thema’s staan centraal in het toezicht op evenementenzorg:

  1. Deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid van de eerstehulpverlener en zorgprofessional
  2. Inrichting, veiligheid en hygiëne van de zorgpost
  3. Goed bestuur van de evenementenzorgorganisatie

Van de pilotbezoeken stelt de inspectie een rapport op dat zij publiceert op haar website. De inspectie evalueert de pilotbezoeken en bepaalt aan de hand daarvan het vervolg.

Concept Richtlijn Duursport en Hardlopen gepubliceerd

Posted by Projectgroep on
108
Categories

De eerste evenementspecifieke richtlijn bij de Veldnorm Evenementenzorg is gepubliceerd. Dit betreft het concept van de Richtlijn Duursport en Hardlopen. Deze richtlijn geeft handvatten voor goede zorg op Duursport en Hardloop evenementen. Het document is opgedeeld in organisatorische- en operationele aspecten, medisch inhoudelijke richtlijnen en ketenzorg. Voor zowel evenementenzorgorganisaties (EZO), evenementenzorgverleners, als voor organisatoren van evenementen zijn praktische richtlijnen opgesteld. Bij het document zijn tevens twee aparte werkwijzen voor het koelen bij inspanningsgerelateerde hitteberoerte toegevoegd.

De documenten zijn te downloaden via de website van de Veldnorm Evenementenzorg: https://www.evenementenz.org/wp/richtlijn-duursport-en-hardlopen/.

Het document betreft een conceptversie. Tot 25 maart 2022 is het mogelijk om commentaar te leveren op de richtlijn. Dat kan via het volgende formulier: https://nl.surveymonkey.com/r/VNEZ_RHD2022.

Update December 2021

Posted by Projectgroep on
109
Nieuws

Update Veldnorm Evenementenzorg
De Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) is op 1 maart 2019 gepubliceerd, nadat een brede vertegenwoordiging van het veld input geleverd had en akkoord ging met de inhoud. Steeds meer organisaties onderschrijven de VNEZ en bij de evenementenadvisering door GHOR en gemeenten wordt steeds vaker met behulp van de VNEZ geadviseerd. Met het definitief worden van de VNEZ (versie 1) op 1 januari 2022 zijn we er nog niet.

In deze nieuwsbrief de huidige stand van zaken, hoe verder met de implementatie en welke aanvullingen er binnenkort beschikbaar zijn.

Evenementenzorg en het coronavirus
2021 was net als 2020 een jaar dat in het teken stond van het coronavirus. Veel evenementen zijn door de maatregelen van de Rijksoverheid niet doorgegaan of vonden in een sterk aangepaste versie plaats. De manier waarop we op de evenementen die wel plaatsvonden hulp verlenen was anders, er was extra aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen en hulp werd verleend op 1,5 meter afstand. Hoe 2022 er uit gaat zien is nog onduidelijk. We hopen dat de maatregelen kunnen worden afgeschaald en er weer meer mogelijk wordt in de evenementenbranche. Vooralsnog hebben we ervoor gekozen om de Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVD-19 niet aan te passen, mede gezien de vele veranderingen die plaats hebben gevonden. Bij de zorg op evenementen tijdens de coronapandemie zijn de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM te allen tijde leidend.

Implementatie Veldnorm Evenementenzorg
Als gevolg van het coronavirus zullen er evenementenzorgorganisaties (EZO-EH en EZO-Medisch) zijn die de invoering van de VNEZ nog niet volledig hebben afgerond en zijn nog niet alle evenementenzorgverleners volledig volgens de norm opgeleid en getraind. Daarvoor is uiteraard begrip en we willen EZO stimuleren om binnen de mogelijkheden van de corona maatregelen de VNEZ verder in te voeren en toe te passen.
In het eerste kwartaal van 2022 gaat de projectgroep een aantal (online) sessies organiseren om de vragen die leven te beantwoorden en om organisaties te ondersteunen bij het toepassen van de VNEZ. Deze vragen zullen ook op de website worden gepubliceerd.

Evaluatie
De evaluatie van de eerste versie van de VNEZ heeft vanwege het gebrek aan evenementen nog niet plaats kunnen vinden. Afhankelijk van of de maatregelen het mogelijk maken om evenementen te laten plaatsvinden zullen we in 2022 met het veld op zoek gaan naar verbeteringen en aanvullingen voor de VNEZ.

Richtlijnen ontwikkeling
Door een aantal partijen wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de Richtlijn Duursport en Hardlopen, die naast de normen in de VNEZ extra handvatten biedt voor de zorg op hardloop- en duursportevenementen. Zodra het concept van deze richtlijn beschikbaar is zal deze via de nieuwsbrief en op de website gepubliceerd worden. We zullen hierin ook oproepen voor medewerking vanuit het veld voor het ontwikkelen van andere specifieke richtlijnen.

Begin volgend jaar zullen we opnieuw een nieuwsbrief publiceren waarin we vooruitkijken naar 2022 en verdere toelichting geven over de verdere ontwikkeling van de Veldnorm Evenementenzorg en borging hiervan.

Bericht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) gaat een pilot-toezichtproject starten naar de kwaliteit van evenementenzorg. Hiervoor heeft de inspectie een toetsingskader opgesteld: ‘Toezicht kwaliteit van evenementenzorg’. De Veldnorm Evenementenzorg was de basis voor het opstellen van dit toetsingskader. Het toetsingskader is voor consulatie voorgelegd aan verschillende partijen zoals de werkgroep van de Veldnorm. Na het verwerken van de reacties is het toetsingskader vastgesteld.

De inspectie vindt het belangrijk dat burgers kunnen rekenen op goede zorg wanneer zij die nodig hebben tijdens een evenement. De implementatie van de Veldnorm Evenementenzorg draagt bij aan het leveren van goede evenementenzorg. Met het toezicht op evenementenzorg wil de inspectie de implementatie van de veldnorm volgen én stimuleren.

Omdat de implementatiefase van de Veldnorm loopt tot begin 2022 zal de pilot na die datum starten, wanneer de COVID-19-maatregelen voor evenementen zijn afgeschaald. De inspectie publiceert een aankondiging zodra de pilot van start gaat. Bij die aankondiging zit ook het toetsingskader. Houd hiervoor de website of de Linkedin-pagina van de inspectie in de gaten.

Bovenstaand bericht is op verzoek van de IGJ gedeeld. Vanzelfsprekend zullen wij het bericht van de inspectie delen op onze social media en website.

Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVID-19

Posted by Projectgroep on
140
Nieuws

In 2020 brachten we een eerste (concept) versie uit van de Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVID-19 uit. Nadien is er een periode geweest waarin als gevolg van de maatregelen geen evenementen hebben plaatsgevonden. Inmiddels zijn er kleine stapjes mogelijk en hebben diverse testevenementen plaatsgevonden. Wanneer meer evenementen zijn toegestaan is nog niet duidelijk. De verwachting is echter wel dat ook in de komende periode nog steeds (een deel van) de coronamaatregelen van kracht zal zijn.

De definitieve richtlijn (versie 2) is aangepast aan de huidige maatregelen van de Overheid en RIVM. Dit betreft met name het uitgebreidere gebruik van mondneusmaskers en nieuwe inzichten in hygiëne. 

De richtlijn is te downloaden via deze link: https://bit.ly/VNEZ_COVID19

Onderzoek verwachtingen evenementenzorg

Posted by Projectgroep on
51
Nieuws

Sanne Telder doet in het kader van haar afstudeeronderzoek voor de studie media- & entertainment management onderzoek naar verwachtingsmanagement van evenementenzorg op muziekfestivals. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de projectgroep VNEZ en de KNV EHBO. 

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen waardevolle informatie geven over wat de verwachten zijn van bezoekers, zorgverleners en organisatoren over de zorg op evenementen. Het verspreiden van de enquete in uw organisatie wordt op prijs gesteld.

U kunt de enquete invullen via: https://qfreeaccountssjc1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3EmBcmK9Ca6Znmu

Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVID-19

Posted by Projectgroep on
262
Nieuws

Sinds 1 juli kunnen (kleine) evenementen langzaam weer opgestart worden. De COVID-19 pandemie, de 1,5 meter maatregel en de corona maatregelen geven extra uitdagingen voor de zorg op evenementen. Dit vraagt om aanvullende richtlijnen over hoe de zorg op evenementen tijdens de coronatijd er uit moet zien.

Gezamenlijk met de werkgroep Handreiking Evenementen Advies van GGD GHOR Nederland heeft de projectgroep een richtlijn ontwikkeld over hoe om te gaan met evenementen in de coronatijd. Om het veld de gelegenheid te geven alvast kennis te maken met de aankomende richtlijn is het concept vanaf nu beschikbaar op de website van de VNEZ. Tot en met 17 juli kan commentaar geleverd worden op de richtlijn. Houd er rekening mee dat er nog inhoudelijke wijzigingen kunnen plaatsvinden. De definitieve richtlijn zal naar verwachting eind september gepubliceerd worden. 

Download de concept richtlijn ‘Evenementenzorg tijdens COVID-19’ via deze link.

Verlenging evaluatie- en implementatieperiode VNEZ

Posted by Projectgroep on
483
Nieuws

De coronacrisis is voor iedereen een bijzondere tijd. Door het eerdere verbod op evenementen hebben veel evenementenzorgorganisaties (EZO’s) hun activiteiten niet of nauwelijks kunnen uitvoeren of hebben zij bijvoorbeeld zorginstellingen ondersteund om de coronacrisis het hoofd te bieden. Sommige EZO’s bevinden zich door het gebrek aan inkomsten in de financiële problemen.

Dit betekent ook dat veel EZO’s niet in de gelegenheid zijn geweest om zich bezig te houden met de implementatie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). Dit is reden voor de projectgroep om de evaluatie- en implementatieperiode met 1 jaar te verlengen. De VNEZ zal definitief worden op 1 januari 2022.

De verlenging van de evaluatie- en implementatieperiode geeft EZO’s de gelegenheid om ervaring op te doen met de toepassing van de VNEZ in de praktijk. EZO’s moeten echter wel doorgaan met de implementatie en niet het volgende jaar afwachten.

Ook de verdere ontwikkeling van de VNEZ en het uitwerken van aanvullende richtlijnen heeft als gevolg van de coronacrisis even op een laag pitje gestaan. Zowel de projectgroep als het werkveld waren immers druk met patiëntenzorg en andere werkzaamheden. Een en ander zal vanaf nu weer opgestart gaan worden.

Evenementen en corona

Posted by Projectgroep on
41
Nieuws

De coronacrisis is voor iedereen een bijzondere tijd. Door het verbod op evenementen hebben veel evenementenzorgorganisaties (EZO) hun activiteiten niet of nauwelijks kunnen uitvoeren of hebben zij bijvoorbeeld zorginstellingen ondersteund om de coronacrisis het hoofd te bieden. Sommige EZO bevinden zich door het gebrek aan inkomsten in de financiële problemen.

Dit betekent ook dat veel EZO niet in de gelegenheid zijn geweest om zich bezig te houden met de implementatie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). Op dit moment bekijkt de projectgroep de mogelijkheden om de implementatieperiode te verlengen. Dit geeft organisaties meer tijd om ervaring op te doen met de toepassing van de VNEZ en deze te evalueren. 

Ook de verdere ontwikkeling van de VNEZ en het uitwerken van aanvullende richtlijnen heeft als gevolg van de coronacrisis even op een laag pitje gestaan. Zowel de projectgroep als het werkveld waren immers druk met patiëntenzorg en andere werkzaamheden. Een en ander zal vanaf nu weer opgestart gaan worden.

Daarnaast geeft het coronavirus nieuwe uitdagingen. Mogelijk zullen vanaf de tweede helft van dit jaar evenementenzorgorganisaties weer voorzichtig actief gaan worden. Dit vraagt om aanvullende richtlijnen over hoe de zorg op evenementen tijdens de coronacrisis er uit moet zien.

Op dit moment wordt gezamenlijk met de werkgroep Handreiking Evenementen Advies van GGD GHOR Nederland een richtlijn ontwikkeld over hoe om te gaan met evenementen in de coronatijd.

De verwachting is dat eind deze maand over deze twee zaken duidelijkheid kan worden gegeven.