Ontwikkeling

Totstandkoming Veldnorm Evenementenzorg

In april 2017 zijn op initiatief van Pim de Ruijter enkele bijeenkomsten geweest met organisaties die evenementenzorg leveren of die betrokken zijn bij de certificering van evenementenzorgverleners. Hierbij zijn onder andere aanwezig geweest: branchevereniging KMHE, Het Oranje Kruis, Rode Kruis, NIKTA en de EHBO-Bonden.

Deze bijeenkomsten hadden als doel om het draagvlak vast te stellen voor de ontwikkeling van een veldnorm voor de evenementenzorg. Het bleek dat er grote behoefte was aan helderheid rondom evenementenzorg. Er bleken zeer verschillende opvattingen te bestaan over wat goede evenementenzorg is en onduidelijkheid te bestaan over definities, normen, bevoegdheden, verwachtingen en kwaliteit. Daarnaast bleek uit enkele incidenten in het verleden dat niet altijd duidelijk is wie de zorg verleende en en of de kwaliteit op orde was. Vanuit de overheid wordt het belang van een Veldnorm Evenementenzorg onderschreven. Alle genoemde organisaties onderschreven het belang van de ontwikkeling van een veldnorm voor de evenementenzorg.

Vervolgens is een projectgroep samengesteld bestaande uit Marieke Cottaar (voorzitter, SEH arts KNMG), Pim de Ruijter (anesthesioloog i.o.), Hans van der Pols (oud-ambulanceverpleegkundige, epidemioloog) en Vincent Peters (ambulanceverpleegkundige). De taak van de projectgroep is het verwerken van de reacties tot een veldnorm, waarin zoveel mogelijk veldpartijen zich herkennen.

Om de onafhankelijke totstandkoming van de veldnorm te borgen is een stuurgroep geformeerd.

De stuurgroep bestaat uit Pieternel van Exter (voorheen MMA, mede namens AZN), Isabelle Huig (anesthesioloog, MMT-arts, voorzitter Sectie Urgentiegeneeskunde NVA), Jan van Leeuwen (Hoofd GHOR Rotterdam-Rijnmond, Accounthouder Evenementveiligheid) en Marlies Morsink (SEH-arts KNMG en tevens jurist, plaatsvervangend secretaris tuchtcollege).

Tijdens de totstandkoming van de veldnorm is regelmatig afstemming geweest met het Ministerie van VWS, de IGJ, AZN en GGD/GHOR Nederland.

Het traject van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ)

De projectgroep heeft in het najaar van 2017 een aantal digitale vragenlijsten verstuurd aan de op dat moment via internet vindbare aanbieders van evenementenzorg (55). In de vragenlijsten zijn stellingen rondom evenementenzorg voorgelegd. In totaal is hierop door 37 aanbieders van evenementenzorg en door 358 EHBO-organisaties gereageerd.

Aan de hand van de uitkomsten zijn vragen geformuleerd die aan werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van het veld zijn voorgelegd. De bijeenkomsten van deze werkgroepen vonden plaats van januari tot en met april 2018. De uitkomsten zijn verwerkt tot een eerste concept van de VNEZ.

Van mei tot en met juli 2018 werd het eerste concept van de Veldnorm Evenementenzorg met daarin de Gedragscode Evenementenzorg aan het veld voorgelegd. De commentaren op het concept zijn door de projectgroep verwerkt en in november 2018 opnieuw aan het veld voorgelegd. De verwerking van deze commentaren heeft tot de definitieve vaststelling van de VNEZ geleid.

Op 1 maart 2019 werd de eerste versie van de Veldnorm Evenementenzorg gepubliceerd.

Financiering

Het ter beschikking stellen van tijd en vergaderruimten ten behoeve van de ontwikkeling van de VNEZ gaat met gesloten beurs. Er heeft geen financiële ondersteuning plaatsgevonden.