Internetconsultatie Veldnorm Laatste Concept (november 2018)

Download de Veldnorm Evenementenzorg Versie 0.9 (laatste concept, november 2018)

Download de toelichting bij het concept

Download de het concept van de Richtlijn Minimale middelen per zorgniveau

Reageer op het concept via de Internetconsultatie

Hierbij het laatste concept van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ versie 0.9). Alle commentaren tot op heden op de VNEZ heeft de projectgroep in dit document verwerkt. U kunt tot 31 december 2018 controleren of dat op de juiste manier is gebeurd. Via de internetconsultatie kunt u uw opmerkingen aan de projectgroep doorgeven. Tegelijkertijd wordt de VNEZ ter goedkeuring voorgelegd aan de voor de VNEZ relevante medische beroepsverenigingen.

In dit stadium worden alleen kleine inhoudelijke opmerkingen verwerkt. Hiermee wordt voorkomen dat steeds opnieuw een internetconsultatie moet plaatsvinden. Een aantal onderwerpen, zoals elders in dit document en in hoofdstuk 8.7 beschreven, zal in de komende jaren verder worden uitgewerkt in richtlijnen. U kunt hiervoor uw input aanleveren.

De projectgroep verwerkt de internetconsultatie in januari en zal de definitieve versie van de VNEZ in februari openbaar maken, waarna deze op 1 maart definitief wordt.

In 2021 volgt revisie van de VNEZ. Zaken die voor verbetering vatbaar zijn, worden dan verwerkt. U wordt van harte uitgenodigd om uw ervaringen met ons te delen.

De inhoud van dit document is onder voorbehoud van wijzigingen op basis van wet- en regelgeving, juridische toetsing en wijzigingen die de medische beroepsverenigingen nodig vinden.

Naast de VNEZ worden er op de website twee documenten geplaatst die bedoeld zijn als nadere uitwerking: een toelichting op de Veldnorm en een leidraad die aangeeft welke materialen er minimaal nodig zijn per zorgniveau.

Heeft u vragen of opmerkingen over de VNEZ of leidraden? Stuur de projectgroep een e-mail: info@evenementenz.org.

 


Meld aan als veldpartij

Voor het vaststellen van de Veldnorm Evenementenzorg is draagvlak onder de diverse aanbieders van evenementenzorg noodzakelijk. Via dit formulier kunt u zich inschrijven als belanghebbende veldpartij. Ook indien u eerder heeft gereageerd op de Veldnorm of bent ingeschreven voor de nieuwsbrief wordt u verzocht uw organisatie aan te melden via dit formulier.
U wordt vervolgens benaderd om aan te geven of u achter de definitieve versie van de Veldnorm Evenementenzorg staat. De definitieve versie wordt begin 2019 verwacht. Tot 31 december 2018 kunt u via de internetconsultatie reageren op het laatste concept.
Heeft u vragen over de veldnorm? Kijk op de website: www.evenementenz.org of stuur de projectgroep een e-mail: info@evenementenz.org.

Meld uw organisatie aan als veldpartij

 


Belangrijkste aanpassingen in het tweede concept VNEZ

 • Hoofdstuk 3 ‘Juridische context van evenementenzorg’ is herschreven en dubbele informatie is zoveel mogelijk verwijderd. Het hoofdstuk is meer gesplitst in informatie relevant voor eerstehulpverleners en zorgprofessionals.
 • In hoofdstuk 4 ‘Deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid’ is de positie van de Verpleegkundig Specialist (VS), de Physician Assistant (PA) en de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) beter weergegeven.
 • In navolging van de competenties beschreven bij de andere zorgniveaus zijn de competenties die nodig zijn voor de zorgniveaus Basis Eerste Hulp en Evenementen Eerste Hulp beschreven in bijlage 8.1. Hiermee wordt aangegeven wat men van deze zorgverleners kunt verwachten.
 • De plaats van artsen niet in opleiding tot specialist (ANIOS/basisarts) en artsen in opleiding tot specialist (AIOS) van relevante specialismen is in de zorgniveaus beter beschreven.
 • De rol van de Medisch Manager Evenementenzorg (MME) binnen de EZO Medisch is verder aangescherpt. Tevens zijn er enkele specialismen toegevoegd die als MME kunnen fungeren.
 • In hoofdstuk 5 ‘Evenementenzorgverleners’ is onder andere de herkenbaarheid van de evenementenzorgverlener aangepast. Eisen aan kleding worden in bijlage 8.6 beschreven.
 • De evenementenzorgorganisatie (EZO) zoals beschreven in Hoofdstuk 6 ‘Evenementenzorgorganisaties’ is nu opgesplitst in twee typen: de EZO Eerste Hulp (EZO EH) en de EZO Medisch. Het eerder gemaakte onderscheid tussen de inzet op wel of niet vergunningplichtige evenementen is niet houdbaar omdat er in den lande verschillende inzichten zijn over vergunningplicht.
 • Voor de EZO EH zijn de eisen gedetailleerder uitgewerkt in paragraaf 6.1 en voor de EZO Medisch in paragrafen 6.2.
 • De zorgpost is in paragraaf 7.2 nadrukkelijker opgesplitst in een EHBO-post en een Medische post. Een EHBO-post is een (tijdelijke) ruimte die gebruikt kan worden voor eenvoudige slachtofferbehandeling, zoals een kleedruimte, een kantoor, een magazijn of een caravan. Een Medische post is een post waar zorgprofessionals actief zijn, de post is speciaal ingericht om zorg te leveren en is tevens als zodanig herkenbaar. Aan de Medische post worden hogere eisen gesteld. De eisen zijn uitgewerkt in bijlage 8.5.
 • In paragraaf 7.3 is het transport van zorgvragers gedetailleerder uitgewerkt.
 • De richtlijnen met betrekking tot hygiëne en veiligheid in paragraaf 7.4 zijn verplaatst naar bijlage 8.6. Een belangrijke wijziging hierin is dat het dragen van ringen door eerste hulpverleners sterk ontraden wordt in plaats van dat dit niet toegestaan is. Er moeten dan wel extra maatregelen worden genomen om overdracht van ziektekiemen te beperken.
 • De gedragscode is op enkele punten aangepast en is opgenomen in bijlage 8.2. Een toelichting op deze gedragscode kunt u vanaf 1 februari vinden op de website www.evenementenz.org

Nog uit te werken onderwerpen

Na vaststelling in februari 2019 is de VNEZ definitief, maar nog niet volledig. Tijdens de implementatieperiode van de VNEZ worden een aantal onderwerpen nog toegevoegd. In 2021 zal de volledige VNEZ vastgesteld worden

Deze onderwerpen zijn:

 • Richtlijnen voor specifieke evenementen en specifieke risico’s. Hierbij wordt input gevraagd van het veld en van belangenorganisaties en sportbonden. Een -nog niet compleet- overzicht hiervan is te vinden in bijlage 8.7.
 • Specifieke eisen/competenties voor opleidingen in de evenementenzorg, zoals Alcohol en Drugs.
 • Aanvullende richtlijnen wat betreft webmonitoring, weersverwachtingen, communicatiemiddelen.
 • Aanvullende richtlijnen wat betreft incident management, calamiteiten en opschaling.
 • Indien u nog onderwerpen mist: uw inbreng is van harte welkom!