De ontwikkeling van de Veldnorm Evenementenzorg is inmiddels in volle gang. Op 29 november vond een eerste bijeenkomst plaats met een aantal partijen die in het veld actief zijn. Tijdens deze bijeenkomst is over een aantal onderwerpen gebrainstormd en zijn de uitkomsten van een eerste oriënterende vragenlijst doorgenomen.

De verslagen van de bijeenkomsten op 29 november en de (geanonimiseerde) uitkomsten van de vragenlijsten zijn op onze website: https://www.evenementenz.org/wp/bijeenkomst291117/.

Op zaterdag 27 januari 2018 zal opnieuw een bijeenkomst plaatsvinden, waarbij in verschillende werkgroepen verdere invulling aan de Veldnorm zal worden gegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de input van de eerste bijeenkomst en de uitkomsten van de vragenlijsten die onder het veld verzonden zijn.

De werkgroepen die gevormd gaan worden zijn de volgende:

 • Expertgroep Operationeel (09:30 uur-12:00 uur)
  Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld welke normen gelden voor de operationele inzet van zorgverleners en zorgaanbieders op evenementen. Relevante onderwerpen zijn onder andere: risico-inventarisatie, zorgplan, ketenafspraken, faciliteiten, incidentmanagement. Daarnaast moeten normen voor specifieke (risico) evenementen worden vastgesteld.
 • Expertgroep Zorgaanbieder (09:30 uur-12:00 uur)
  Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld aan welke eisen zorgaanbieders van evenementenzorg moeten voldoen. Wat moet er binnen de organisatie minimaal geregeld zijn? Wanneer is medisch toezicht nodig en hoe moet toezicht geregeld zijn? Wat zijn de verantwoordelijkheden van de zorgaanbieder richting opdrachtgever, zorgverlener en de overheid? Wat zijn eventueel de consequenties van de Wkkgz?
 • Expertgroep Zorgniveaus en Competenties (09:30 uur-12:00 uur)
  Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld welke zorgniveaus er (nodig) zijn binnen de evenementenzorg en hoe deze zorgniveaus moeten worden gedefinieerd. Daarnaast moet worden vastgesteld welke competenties nodig zijn voor evenementenzorg en wie bevoegd en bekwaam is om deze uit te voeren. Welke voorwaarden moeten daarvoor gesteld worden om de patientveiligheid te bewaken?
 • Expertgroep Certificering (13:30 uur-16:00 uur)
  Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld welke competenties nodig zijn voor evenementenzorg, hoe competentie wordt bereikt, wie competentie kan vaststellen en hoe de zorgverlener competent blijft. Ook moet worden vastgesteld welke handelingen wel of niet door welke zorgverlener mogen worden uitgevoerd.
 • Expertgroep Eerste Hulp (13:30 uur-16:00 uur)
  Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld wat goede evenementenzorg is op het niveau van eerste hulp (EHBO), wat het profiel is van een zorgverlener en aan welke eisen de inzet van eerstehulpverleners moet voldoen. Wat mag van een eerstehulpverlener worden verwacht? Daarnaast moet worden vastgesteld aan welke minimale eisen een EHBO-vereniging of organisatie moet voldoen.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 27 januari 2018 vanaf 09:30 uur in het gebouw van Het Rode Kruis Alphen aan de Rijn. Het adres is: Dillenburg 2, 2404 EV Alphen aan den Rijn. Het Rode Kruis stelt deze locatie belangeloos ter beschikking.

Deelname aan deze bijeenkomst en de werkgroepen is alleen mogelijk na inschrijving via de onderstaande link. U kunt zich voor maximaal 1 werkgroep inschrijven. De werkgroepen zijn in eerste instantie alleen toegankelijk voor vertegenwoordigers van de verschillende veldpartijen. Individuele zorgverleners kunnen zich alleen in overleg met de projectgroep inschrijven. De verdeling van de werkgroepen over de dag is mede afhankelijk van de inschrijvingen.

U kunt zich inschrijven via: https://nl.surveymonkey.com/r/VnEZ_Meeting270118. De inschrijving sluit 20 januari. Voorafgaande aan de werkgroepen krijgt u een aantal vragen ter voorbereiding toegestuurd.

Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar wel input wil leveren dan kunt u dat ook aangeven via de bovenstaande link. Uw input is zeer welkom. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons een e-mail sturen op: info@evenementenz.org