Category Archives

8 Articles

Webinar Veldnorm Evenementenzorg

Posted by Projectgroep on
135
Geen categorie

Moet je extra cursussen gevolgd hebben om op evenementen eerste hulp te kunnen verlenen? Kunnen eerstehulpverleners met alleen een diploma of certificaat Eerste Hulp nog wel op evenementen actief zijn? Moet onze EHBO-vereniging aan nieuwe strenge eisen voldoen?

Dat zijn vragen waarop Frank van Wijk (GHOR VRU) en Pim de Ruijter (Veldnorm Evenementenzorg) in de webinar over de Veldnorm Evenementenzorg antwoord geven. Daarnaast geven we toelichting over hoe zaken rondom evenementen geregeld moeten zijn en hoe de Veldnorm door EHBO-organisaties kan worden toegepast. Met dank aan KNV EHBO / Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO voor de organisatie van de webinar!

Link: https://www.youtube.com/watch?v=o81qO8gfPCA

Om alvast antwoord te geven op de vragen hierboven:

Voor heel veel kleine evenementen met een laag risico (denk aan: braderieën, beurzen, sportwedstrijden, kleine dorpsevenementen) is een diploma of certificaat Eerste Hulp echt voldoende. Dit zijn evenementen waar het zorgniveau Basis Eerste Hulp wordt ingezet. Het is niet nodig om hiervoor aparte cursussen voor evenementenzorgverlener te volgen. Soms kunnen wel extra specialisaties worden gevraagd, zoals alcohol&drugs, sportletsels of waterongevallen. Bij grotere evenementen met andere risico’s kan naast zorgniveau Basis EH ook Evenementen EH worden gevraagd. Evenementen EH gaat met name over extra competenties voor grotere en complexere evenementen. Denk hierbij aan: ABCDE-benadering, samenwerking, communicatie, overdracht, vervoer van slachtoffers. Categorie 2 en 3 handelingen zijn niet noodzakelijk in Evenementen EH. Categorie 2 en 3 handelingen kunnen binnen een evenementenzorgorganisatie medisch (EZO Medisch) worden aangeleerd en toegepast om de samenwerking met zorgprofessionals te verbeteren.

Voor de meeste EHBO-verenigingen (EZO EH) verandert er niet veel. Wel kan het zijn dat de vereniging extra afspraken maakt met zijn vrijwilligers in een vrijwilligersovereenkomst en dat de afspraken met opdrachtgevers voor eerste hulp op evenementen wat beter vastgelegd worden. Daarnaast kan het zijn dat er extra scholingen georganiseerd worden voor specialisaties of extra competenties.

Lees meer in de FAQ op onze website!

Concept Richtlijn Duursport en Hardlopen gepubliceerd

Posted by Projectgroep on
108
Categories

De eerste evenementspecifieke richtlijn bij de Veldnorm Evenementenzorg is gepubliceerd. Dit betreft het concept van de Richtlijn Duursport en Hardlopen. Deze richtlijn geeft handvatten voor goede zorg op Duursport en Hardloop evenementen. Het document is opgedeeld in organisatorische- en operationele aspecten, medisch inhoudelijke richtlijnen en ketenzorg. Voor zowel evenementenzorgorganisaties (EZO), evenementenzorgverleners, als voor organisatoren van evenementen zijn praktische richtlijnen opgesteld. Bij het document zijn tevens twee aparte werkwijzen voor het koelen bij inspanningsgerelateerde hitteberoerte toegevoegd.

De documenten zijn te downloaden via de website van de Veldnorm Evenementenzorg: https://www.evenementenz.org/wp/richtlijn-duursport-en-hardlopen/.

Het document betreft een conceptversie. Tot 25 maart 2022 is het mogelijk om commentaar te leveren op de richtlijn. Dat kan via het volgende formulier: https://nl.surveymonkey.com/r/VNEZ_RHD2022.

Internetconsulatie Veldnorm Evenementenzorg

Posted by Projectgroep on
17
Geen categorie

Centraal in de Veldnorm Evenementenzorg staat het definiëren van wat ‘goede zorg’ op evenementen is. Voor goede evenementenzorg zijn diverse randvoorwaarden. In verschillende bijeenkomsten met evenementenzorgorganisaties, evenementenzorgverleners, certificeerders en overheden is geïnventariseerd welke normen wenselijk zijn voor het veld. De projectgroep heeft deze normen verzameld en verwerkt tot een eerste concept van de Veldnorm Evenementenzorg.

 

U kunt het concept van de Veldnorm Evenementenzorg (versie 0.6) hier downloaden.

Open hier de internetconsulatie.

 

De inhoud van dit document is onder voorbehoud van wijzigingen op basis van wet- en regelgeving en juridische toetsing. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Via de internetconsultatie kunt u reageren op dit concept. Deze internetconsultatie is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met evenementenzorg. Voor evenementenzorgorganisaties (EHBO-verenigingen, zorgaanbieders) is dit een mogelijkheid om te toetsen of de inhoud van het concept past bij de input die zij geleverd hebben en om aan te geven of zij het eens zijn met de inhoud. Het is mogelijk om opmerkingen en aanvullingen in te dienen. Indien u geen opmerkingen heeft wordt uw mening wel op prijs gesteld, u kunt deze ook via de internetconsultatie aan de projectgroep laten weten. De internetconsultatie sluit 31 juli 2018.

Anoniem reageren op de internetconsultatie is niet mogelijk. Anoniem ingevulde reacties zullen niet mee worden genomen in de herziening van het concept. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verwerking van deze consultatie en om bij vragen over uw reactie contact met u op te nemen. Uw reactie en de door u ingevulde gegevens wordt opgeslagen in de documentatie van de veldnorm. Indien u niet wilt dat uw naam hierin vermeld staat, kunt u dat hieronder aangeven. Bedrijfsnamen en namen van organisaties kunnen niet geanonimiseerd worden. Reacties zijn openbaar en worden anoniem gepubliceerd.

Het is mogelijk om naast de vragenlijst in de internetconsultatie ook de PDF-versie van dit document met opmerkingen in te sturen. U kunt het document na het invullen van de vragenlijst onder vermelding van uw gegevens (naam, functie, organisatie) e-mailen naar: info@evenementenz.org.

In de zomer worden alle commentaren verwerkt en zal de Veldnorm juridisch worden getoetst en ter beoordeling worden voorgelegd aan relevante medische beroepsverenigingen. In het najaar wordt de Veldnorm ter goedkeuring voorgelegd aan het veld.

Heeft u vragen over de veldnorm? Stuur de projectgroep een e-mail: info@evenementenz.org.

Internetconsultatie Gedragscode Evenementenzorg

Posted by Projectgroep on
17
Geen categorie

Centraal in de Veldnorm Evenementenzorg staat het definiëren van wat ‘goede zorg’ op evenementen is. Voor goede zorg zijn diverse randvoorwaarden te beschrijven. Een daarvan is dat de evenementenzorgverlener (eerstehulpverleners, verpleegkundigen, artsen, VS/PA, BMH en andere zorgprofessionals) zich als een goede zorgverlener opstelt.

Uit een eerdere vragenlijst bleek dat er behoefte is aan een gedragscode die omschrijft wat men van een goede evenementenzorgverlener mag verwachten. Aan de hand van input uit het veld en bestaande gedragscodes van diverse beroepsgroepen is een concept gedragscode samengesteld. De gedragscode is van toepassing op alle zorgverleners op evenementen. Voor zorgprofessionals gelden naast de gedragscode ook altijd de eigen beroepsnormen.

Deze internetconsultatie is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met evenementenzorg. Zorgverleners (eerstehulpverleners, verpleegkundigen, artsen en andere zorgprofessionals), aanbieders van evenementenzorg en certificeerders.

Via deze internetconsultatie kunt u commentaar leveren op het concept en suggesties doen voor de gedragscode.

Deze internetconsultatie sluit 1 juni 2018.

Als u het ergens niet mee eens bent, geef dat dan aan via de internetconsultatie. Soms kan de mening van een minderheid zeer relevant zijn voor de Veldnorm en leiden tot nieuwe inzichten.

Anoniem reageren op de internetconsultatie is niet mogelijk. De reden hiervoor is dat de projectgroep er van uitgaat dat u achter uw mening staat en dat indien nodig om verheldering gevraagd moet kunnen worden. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verwerking van deze consultatie en om bij vragen over uw reactie contact met u op te nemen. Uw reactie en de door u ingevulde gegevens wordt opgeslagen in de documentatie van de veldnorm. Deze documentatie wordt niet gepubliceerd. Indien u niet wilt dat uw naam hierin vermeld staat, kunt u dat bij de vragenlijst aangeven.
Bedrijfsnamen en namen van organisaties kunnen niet geanonimiseerd worden.

Open de internetconsultatie door hier te klikken.


Concept Gedragscode Evenementenzorg (mei 2018)

Dit betreft het eerste concept van de Gedragscode Evenementenzorg, zoals deze in de internetconsultatie wordt voorgelegd aan het veld.

De gedragscode omschrijft wat de normen zijn voor goed zorgverlenerschap door zorgverleners op evenementen.

De evenementenzorgverlener:

 • Draagt zorg voor veilige, doelmatige en kwalitatief goede zorg aan de zorgvrager, volgens de meest recente richtlijnen, wetenschappelijke inzichten en zoals omschreven in de Veldnorm Evenementenzorg, binnen de grenzen van zijn eigen deskundigheid.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor de door hem verleende zorg.
 • Draagt zorg over aan een andere zorgverlener indien de zorgvraag zijn deskundigheid overstijgt of indien hij zichzelf niet bekwaam acht de zorgvraag te beantwoorden.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor optimale ketenzorg en adequate overdracht naar verdere ketenpartners.
 • Staat open voor feedback en evaluatie van zijn eigen handelen en draagt waar mogelijk bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorgverlening door anderen.
 • Meldt incidenten in de zorg waarbij (mogelijk) sprake is van een fout of een onveilige situatie direct aan zijn leidinggevende en zo nodig bij relevante instanties.
 • Kan zich op een evenement te alle tijde legitimeren met een geldig ID-bewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs).

Competenties en bekwaamheid

 • Is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen bekwaamheid en volgt regelmatige bijscholing.
 • Is zelf verantwoordelijk voor het laten vaststellen en indien nodig laten certificeren van bekwaamheid. Zorgt dat de zorgaanbieder tijdig beschikt over (kopieën van) relevante diploma’s en certificaten.
 • Kent de grenzen van zijn kennen en kunnen, en evalueert regelmatig zijn eigen grenzen.
 • Voert alleen interventies uit waartoe hij bevoegd en bekwaam is en welke door de zorgaanbieder zijn toegestaan.
 • Kent de indicaties en beperkingen van de materialen waarmee hij werkt.
 • Is fysiek en mentaal in staat om onder uiteenlopende omstandigheden zorg te verlenen.

Zorgcontacten en zorgverlening

 • Is respectvol jegens de zorgvrager, diens naasten, omstanders en andere hulpverleners.
 • Benadert de zorgvrager open en onbevooroordeeld.
 • Heeft respect voor de lichamelijke integriteit van de zorgvrager.
 • Heeft respect voor het zelfbeschikkingsrecht van de zorgvrager.
 • Houdt rekening met de levensbeschouwelijke opvattingen en het cultuurpatroon van de zorgvrager, alsmede eventuele taalbarrières.
 • Informeert de zorgvragers of diens vertegenwoordigers over de behandeling.
 • Werkt bij het verlenen van zorg altijd volgens het ‘vier ogen principe’ samen met een andere zorgverlener.
 • Informeert de zorgcoördinator en aanwezige zorgprofessionals over zorgvragen die zijn niveau overstijgen.

Gedrag en professionaliteit

 • Heeft een proactieve houding op het evenement; werkt signalerend en houd zicht op toename van zorgvragen of optreden van specifieke omstandigheden.
 • Is klantvriendelijk en correct.
 • Is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie als zorgverlener.
 • Gedraagt zich binnen de kaders die passen bij het niveau waarop hij is ingezet.
 • Nuttigt voorafgaand aan en tijdens de inzet op het evenement géén alcohol en/of drugs.
 • Doet op sociale media geen uitingen over het evenement en maakt geen beelden van zorgvragers, het evenemententerrein of collega’s.
 • Mengt zich niet in conflicten en is onafhankelijk.

Persoonlijke hygiëne

 • Draagt zorg voor voldoende persoonlijke hygiëne.
 • Draagt schone kleding en vervangt kleding indien deze zichtbaar vervuild is.
 • Rookt niet in het bijzijn van zorgvragers of in het zicht van het publiek.
 • Lang haar dient opgestoken of bijeengebonden te zijn.
 • Draagt geen ringen, hand- of polssieraden tijdens de inzet.
 • Draagt bij iedere behandeling wegwerphandschoenen.

Geheimhouding, vertrouwelijkheid en registratie

 • Heeft respect voor de privacy van de zorgvrager en draagt zorg voor voldoende privacy tijdens het verlenen van zorg.
 • Behandelt alle informatie over het incident, de zorgvrager en de behandeling als strikt vertrouwelijk en deelt informatie alleen met zorgverleners die direct bij de behandeling van de zorgvrager betrokken zijn.
 • Vraagt alleen informatie aan de zorgvrager die direct relevant is voor de behandeling van de actuele zorgvraag.
 • Zorgt voor adequate registratie van het zorgcontact op de turflijst of het zorgcontactformulier.

Samenwerken

 • Werkt adequaat samen met anderen in een team.
 • Is toegankelijk voor andere zorgverleners en is bereikbaar voor consultatie.
 • Kent zijn plaats in het team en in de ketenzorg.
 • Is open naar andere zorgverleners en spreekt indien nodig anderen op correcte wijze aan op mogelijke fouten of onjuist gedrag.
 • Maakt melding van ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie jegens hemzelf, collega’s of zorgvragers.

Operationeel

 • Stelt zich op de hoogte van het zorgplan en de voor hem relevante afspraken en informatie.

 

U kunt reageren op de gedragscode via de internetconsultatie.

17 april 2018: Bijeenkomst Zorgaanbieders

Posted by Projectgroep on
2
Geen categorie

De ontwikkeling van de Veldnorm Evenementenzorg is in volle gang. Inmiddels hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden om te brainstormen over hoe de Veldnorm er uit moet gaan zien. De verslagen van de bijeenkomsten zijn terug te vinden op de pagina publicaties.

Op dinsdag 17 april zal de Werkgroep Zorgaanbieders plaatsvinden, welke bedoeld is voor de vertegenwoordigers van aanbieders van evenementenzorg die onder andere zorg aanbieden boven het niveau van eerste hulp. Dit is bijvoorbeeld de inzet van artsen, verpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld aan welke eisen aanbieders van evenementenzorg moeten voldoen. Wat moet er binnen de organisatie minimaal geregeld zijn? Wanneer is medisch toezicht nodig en hoe moet toezicht geregeld zijn? Wat zijn de verantwoordelijkheden van de zorgaanbieder richting opdrachtgever, zorgverlener en de overheid? Wat zijn eventueel de consequenties van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

Deze werkgroep zal plaatsvinden op dinsdag 17 april tussen 19:30 en 22:00 uur. De precieze locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen maar zal in Utrecht of omgeving liggen.

U kunt zich tot 5 april aanmelden via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/VnEZ_WGZorgaanbieders_170418

Uw inbreng is van harte welkom. Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de projectgroep via e-mail: info@evenementenz.org.

Hopelijk tot ziens op 17 april!

Uitkomsten Vragenlijst EHBO-aanbieders Januari 2018

Posted by Projectgroep on
5
Geen categorie

De vragenlijst is verspreid onder de verenigingsbesturen van alle grote EHBO-bonden en het Rode Kruis. Daarnaast is de vragenlijst ingevuld door een aantal EHBO-aanbieders die niet zijn aangesloten bij een bond. Ruim 350 organisaties vulden de vragenlijst geheel of gedeeltelijk in.

Anonieme reacties zijn, zoals vooraf aangegeven, niet meegenomen in de uiteindelijke uitwerking van de vragenlijst. De Veldnorm gaat over gezamenlijkheid en niet over individuele visies. De projectgroep is van mening dat anonieme reacties niet passen binnen de ontwikkeling van een veldnorm, omdat duidelijk moet zijn wie een reactie gegeven heeft en dat een vraag om nadere uitleg mogelijk moet zijn. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen waardevolle reacties tussen de anoniem ingevulde lijsten kunnen zitten.

Mocht u anoniem hebben gereageerd en op bepaaldepunten toch uw mening willen geven, dan kunt u een e-mail sturen aan: info@evenementenz.org.

In de vragenlijst zijn een aantal algemene vragen en stellingen over de organisaties, opleidingen en evenementen voorgelegd. De vragenlijsten hebben als doel knelpunten binnen de evenementenzorg te inventariseren en te peilen welke ideeën en meningen er zijn over wat goede evenementenzorg is. Hierbij moet worden benadrukt dat de stellingen niet per se een basisvisie weergeven wat goede evenementenzorg zou moeten zijn, zij dienen nadrukkelijk als inventarisatie en de uitkomsten worden gebruikt als input voor de verdere ontwikkeling van de veldnorm.

Indien u een stelling ziet waarbij een meerderheid een andere mening is toegedaan dan u, dan wordt u uitgenodigd om uw argumenten duidelijk te maken via het bovenstaande e-mailadres. Soms kan de mening van de minderheid tot nieuwe gezichtspunten leiden.

Klik hier om het PDF bestand te downloaden


Veel gestelde vragen naar aanleiding van de vragenlijst:

Geven de vragenlijsten en de stellingen de mening van de projectgroep of de toekomstige inhoud van de Veldnorm weer?

De vragen en stellingen zijn bedoeld om de mening van het werkveld te inventariseren. De projectgroep heeft er voor gekozen om de vragen en stellingen op verschillende manieren te formuleren. De vragen en stellingen geven geenszins de mening van de projectgroep weer en zijn geen weergave van de toekomstige inhoud van de Veldnorm. Wel worden de uitkomsten van de vragenlijsten gebruikt als input voor de verdere ontwikkeling van de Veldnorm, omdat deze de mening van het veld weergeven.

Zorgt de Veldnorm er niet voor dat heel veel (kleine) evenementen onmogelijk worden gemaakt? Bijvoorbeeld door hogere eisen?

De Veldnorm heeft als doel om vast te stellen wat goede evenementenzorg is. Op veel evenementen is de zorg al goed geregeld. In de Veldnorm zal hetgeen dat al standaard is vastgelegd worden als norm. Daarom is de input van de veldpartijen belangrijk, zij bepalen gezamenlijk de inhoud van de veldnorm.

De vragen gaan veel over medische handelingen, dat is toch niets voor de EHBO?

Om vast te kunnen stellen welke interventies (handelingen) tot welk zorgniveau behoren is in de vragenlijst naar zowel EHBO-handelingen als medische handelingen gevraagd. Uit de vragenlijsten blijkt dat verreweg de meerderheid van de EHBO-organisaties hun eerstehulpverleners géén risicovolle (of voorbehouden) handelingen laat verrichten. Dit is zeer waardevolle input voor de Veldnorm. 

Zit er een commerciële organisatie achter de Veldnorm Evenementenzorg?

Nee, de veldnorm is een samenwerking tussen diverse organisaties die actief zijn in de evenementenzorg en de overheid. Er zit geen commerciële organisatie achter en de leden van de projectgroep zijn gedetacheerd vanuit hun eigen organisatie.

Heeft u andere vragen? Stuur ons een e-mail en u krijgt een antwoord. We zullen de vragen op deze pagina toevoegen.

Werkgroepen Veldnorm 27 januari 2018

Posted by Projectgroep on
2
Geen categorie

De ontwikkeling van de Veldnorm Evenementenzorg is inmiddels in volle gang. Op 29 november vond een eerste bijeenkomst plaats met een aantal partijen die in het veld actief zijn. Tijdens deze bijeenkomst is over een aantal onderwerpen gebrainstormd en zijn de uitkomsten van een eerste oriënterende vragenlijst doorgenomen.

De verslagen van de bijeenkomsten op 29 november en de (geanonimiseerde) uitkomsten van de vragenlijsten zijn op onze website: https://www.evenementenz.org/wp/bijeenkomst291117/.

Op zaterdag 27 januari 2018 zal opnieuw een bijeenkomst plaatsvinden, waarbij in verschillende werkgroepen verdere invulling aan de Veldnorm zal worden gegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de input van de eerste bijeenkomst en de uitkomsten van de vragenlijsten die onder het veld verzonden zijn.

De werkgroepen die gevormd gaan worden zijn de volgende:

 • Expertgroep Operationeel (09:30 uur-12:00 uur)
  Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld welke normen gelden voor de operationele inzet van zorgverleners en zorgaanbieders op evenementen. Relevante onderwerpen zijn onder andere: risico-inventarisatie, zorgplan, ketenafspraken, faciliteiten, incidentmanagement. Daarnaast moeten normen voor specifieke (risico) evenementen worden vastgesteld.
 • Expertgroep Zorgaanbieder (09:30 uur-12:00 uur)
  Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld aan welke eisen zorgaanbieders van evenementenzorg moeten voldoen. Wat moet er binnen de organisatie minimaal geregeld zijn? Wanneer is medisch toezicht nodig en hoe moet toezicht geregeld zijn? Wat zijn de verantwoordelijkheden van de zorgaanbieder richting opdrachtgever, zorgverlener en de overheid? Wat zijn eventueel de consequenties van de Wkkgz?
 • Expertgroep Zorgniveaus en Competenties (09:30 uur-12:00 uur)
  Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld welke zorgniveaus er (nodig) zijn binnen de evenementenzorg en hoe deze zorgniveaus moeten worden gedefinieerd. Daarnaast moet worden vastgesteld welke competenties nodig zijn voor evenementenzorg en wie bevoegd en bekwaam is om deze uit te voeren. Welke voorwaarden moeten daarvoor gesteld worden om de patientveiligheid te bewaken?
 • Expertgroep Certificering (13:30 uur-16:00 uur)
  Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld welke competenties nodig zijn voor evenementenzorg, hoe competentie wordt bereikt, wie competentie kan vaststellen en hoe de zorgverlener competent blijft. Ook moet worden vastgesteld welke handelingen wel of niet door welke zorgverlener mogen worden uitgevoerd.
 • Expertgroep Eerste Hulp (13:30 uur-16:00 uur)
  Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld wat goede evenementenzorg is op het niveau van eerste hulp (EHBO), wat het profiel is van een zorgverlener en aan welke eisen de inzet van eerstehulpverleners moet voldoen. Wat mag van een eerstehulpverlener worden verwacht? Daarnaast moet worden vastgesteld aan welke minimale eisen een EHBO-vereniging of organisatie moet voldoen.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 27 januari 2018 vanaf 09:30 uur in het gebouw van Het Rode Kruis Alphen aan de Rijn. Het adres is: Dillenburg 2, 2404 EV Alphen aan den Rijn. Het Rode Kruis stelt deze locatie belangeloos ter beschikking.

Deelname aan deze bijeenkomst en de werkgroepen is alleen mogelijk na inschrijving via de onderstaande link. U kunt zich voor maximaal 1 werkgroep inschrijven. De werkgroepen zijn in eerste instantie alleen toegankelijk voor vertegenwoordigers van de verschillende veldpartijen. Individuele zorgverleners kunnen zich alleen in overleg met de projectgroep inschrijven. De verdeling van de werkgroepen over de dag is mede afhankelijk van de inschrijvingen.

U kunt zich inschrijven via: https://nl.surveymonkey.com/r/VnEZ_Meeting270118. De inschrijving sluit 20 januari. Voorafgaande aan de werkgroepen krijgt u een aantal vragen ter voorbereiding toegestuurd.

Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar wel input wil leveren dan kunt u dat ook aangeven via de bovenstaande link. Uw input is zeer welkom. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons een e-mail sturen op: info@evenementenz.org

 

 

Vragenlijst EHBO-organisaties

Posted by Projectgroep on
196
Geen categorie

Bent u actief als bestuurder of coördinator evenementenhulpverlening bij een EHBO-vereniging, Rode Kruis afdeling of stichting die eerste hulp op evenementen aanbiedt?

Dan willen wij u vragen om de onderstaande vragenlijst in te vullen. Voor de ontwikkeling van de Veldnorm Evenementenzorg is het van groot belang dat duidelijk wordt welke partijen actief zijn in het veld. De vragenlijst bestaat uit ongeveer 70 vragen over verschillende onderwerpen die relevant zijn voor de evenementenzorg De uitkomst van de vragen wordt gebruikt als input voor de verdere ontwikkeling van de Veldnorm.

De vragenlijst is open tot 15 januari 2018. U bent uiteraard niet verplicht om alle vragen te beantwoorden. Om een breed gedragen veldnorm te kunnen ontwikkelen hopen wij op uw medewerking.

Let op: anonieme reacties worden niet verwerkt! Indien u de vragenlijst voor zorgaanbieders reeds heeft ingevuld, hoeft u deze vragenlijst niet in te vullen.

Vragenlijst openen (extern)