Centraal in de Veldnorm Evenementenzorg staat het definiëren van wat ‘goede zorg’ op evenementen is. Voor goede zorg zijn diverse randvoorwaarden te beschrijven. Een daarvan is dat de evenementenzorgverlener (eerstehulpverleners, verpleegkundigen, artsen, VS/PA, BMH en andere zorgprofessionals) zich als een goede zorgverlener opstelt.

Uit een eerdere vragenlijst bleek dat er behoefte is aan een gedragscode die omschrijft wat men van een goede evenementenzorgverlener mag verwachten. Aan de hand van input uit het veld en bestaande gedragscodes van diverse beroepsgroepen is een concept gedragscode samengesteld. De gedragscode is van toepassing op alle zorgverleners op evenementen. Voor zorgprofessionals gelden naast de gedragscode ook altijd de eigen beroepsnormen.

Deze internetconsultatie is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met evenementenzorg. Zorgverleners (eerstehulpverleners, verpleegkundigen, artsen en andere zorgprofessionals), aanbieders van evenementenzorg en certificeerders.

Via deze internetconsultatie kunt u commentaar leveren op het concept en suggesties doen voor de gedragscode.

Deze internetconsultatie sluit 1 juni 2018.

Als u het ergens niet mee eens bent, geef dat dan aan via de internetconsultatie. Soms kan de mening van een minderheid zeer relevant zijn voor de Veldnorm en leiden tot nieuwe inzichten.

Anoniem reageren op de internetconsultatie is niet mogelijk. De reden hiervoor is dat de projectgroep er van uitgaat dat u achter uw mening staat en dat indien nodig om verheldering gevraagd moet kunnen worden. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verwerking van deze consultatie en om bij vragen over uw reactie contact met u op te nemen. Uw reactie en de door u ingevulde gegevens wordt opgeslagen in de documentatie van de veldnorm. Deze documentatie wordt niet gepubliceerd. Indien u niet wilt dat uw naam hierin vermeld staat, kunt u dat bij de vragenlijst aangeven.
Bedrijfsnamen en namen van organisaties kunnen niet geanonimiseerd worden.

Open de internetconsultatie door hier te klikken.


Concept Gedragscode Evenementenzorg (mei 2018)

Dit betreft het eerste concept van de Gedragscode Evenementenzorg, zoals deze in de internetconsultatie wordt voorgelegd aan het veld.

De gedragscode omschrijft wat de normen zijn voor goed zorgverlenerschap door zorgverleners op evenementen.

De evenementenzorgverlener:

 • Draagt zorg voor veilige, doelmatige en kwalitatief goede zorg aan de zorgvrager, volgens de meest recente richtlijnen, wetenschappelijke inzichten en zoals omschreven in de Veldnorm Evenementenzorg, binnen de grenzen van zijn eigen deskundigheid.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor de door hem verleende zorg.
 • Draagt zorg over aan een andere zorgverlener indien de zorgvraag zijn deskundigheid overstijgt of indien hij zichzelf niet bekwaam acht de zorgvraag te beantwoorden.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor optimale ketenzorg en adequate overdracht naar verdere ketenpartners.
 • Staat open voor feedback en evaluatie van zijn eigen handelen en draagt waar mogelijk bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorgverlening door anderen.
 • Meldt incidenten in de zorg waarbij (mogelijk) sprake is van een fout of een onveilige situatie direct aan zijn leidinggevende en zo nodig bij relevante instanties.
 • Kan zich op een evenement te alle tijde legitimeren met een geldig ID-bewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs).

Competenties en bekwaamheid

 • Is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen bekwaamheid en volgt regelmatige bijscholing.
 • Is zelf verantwoordelijk voor het laten vaststellen en indien nodig laten certificeren van bekwaamheid. Zorgt dat de zorgaanbieder tijdig beschikt over (kopieën van) relevante diploma’s en certificaten.
 • Kent de grenzen van zijn kennen en kunnen, en evalueert regelmatig zijn eigen grenzen.
 • Voert alleen interventies uit waartoe hij bevoegd en bekwaam is en welke door de zorgaanbieder zijn toegestaan.
 • Kent de indicaties en beperkingen van de materialen waarmee hij werkt.
 • Is fysiek en mentaal in staat om onder uiteenlopende omstandigheden zorg te verlenen.

Zorgcontacten en zorgverlening

 • Is respectvol jegens de zorgvrager, diens naasten, omstanders en andere hulpverleners.
 • Benadert de zorgvrager open en onbevooroordeeld.
 • Heeft respect voor de lichamelijke integriteit van de zorgvrager.
 • Heeft respect voor het zelfbeschikkingsrecht van de zorgvrager.
 • Houdt rekening met de levensbeschouwelijke opvattingen en het cultuurpatroon van de zorgvrager, alsmede eventuele taalbarrières.
 • Informeert de zorgvragers of diens vertegenwoordigers over de behandeling.
 • Werkt bij het verlenen van zorg altijd volgens het ‘vier ogen principe’ samen met een andere zorgverlener.
 • Informeert de zorgcoördinator en aanwezige zorgprofessionals over zorgvragen die zijn niveau overstijgen.

Gedrag en professionaliteit

 • Heeft een proactieve houding op het evenement; werkt signalerend en houd zicht op toename van zorgvragen of optreden van specifieke omstandigheden.
 • Is klantvriendelijk en correct.
 • Is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie als zorgverlener.
 • Gedraagt zich binnen de kaders die passen bij het niveau waarop hij is ingezet.
 • Nuttigt voorafgaand aan en tijdens de inzet op het evenement géén alcohol en/of drugs.
 • Doet op sociale media geen uitingen over het evenement en maakt geen beelden van zorgvragers, het evenemententerrein of collega’s.
 • Mengt zich niet in conflicten en is onafhankelijk.

Persoonlijke hygiëne

 • Draagt zorg voor voldoende persoonlijke hygiëne.
 • Draagt schone kleding en vervangt kleding indien deze zichtbaar vervuild is.
 • Rookt niet in het bijzijn van zorgvragers of in het zicht van het publiek.
 • Lang haar dient opgestoken of bijeengebonden te zijn.
 • Draagt geen ringen, hand- of polssieraden tijdens de inzet.
 • Draagt bij iedere behandeling wegwerphandschoenen.

Geheimhouding, vertrouwelijkheid en registratie

 • Heeft respect voor de privacy van de zorgvrager en draagt zorg voor voldoende privacy tijdens het verlenen van zorg.
 • Behandelt alle informatie over het incident, de zorgvrager en de behandeling als strikt vertrouwelijk en deelt informatie alleen met zorgverleners die direct bij de behandeling van de zorgvrager betrokken zijn.
 • Vraagt alleen informatie aan de zorgvrager die direct relevant is voor de behandeling van de actuele zorgvraag.
 • Zorgt voor adequate registratie van het zorgcontact op de turflijst of het zorgcontactformulier.

Samenwerken

 • Werkt adequaat samen met anderen in een team.
 • Is toegankelijk voor andere zorgverleners en is bereikbaar voor consultatie.
 • Kent zijn plaats in het team en in de ketenzorg.
 • Is open naar andere zorgverleners en spreekt indien nodig anderen op correcte wijze aan op mogelijke fouten of onjuist gedrag.
 • Maakt melding van ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie jegens hemzelf, collega’s of zorgvragers.

Operationeel

 • Stelt zich op de hoogte van het zorgplan en de voor hem relevante afspraken en informatie.

 

U kunt reageren op de gedragscode via de internetconsultatie.