Projectgroep


Uitkomsten Vragenlijst EHBO-aanbieders Januari 2018

Posted by Projectgroep on
5
Geen categorie

De vragenlijst is verspreid onder de verenigingsbesturen van alle grote EHBO-bonden en het Rode Kruis. Daarnaast is de vragenlijst ingevuld door een aantal EHBO-aanbieders die niet zijn aangesloten bij een bond. Ruim 350 organisaties vulden de vragenlijst geheel of gedeeltelijk in.

Anonieme reacties zijn, zoals vooraf aangegeven, niet meegenomen in de uiteindelijke uitwerking van de vragenlijst. De Veldnorm gaat over gezamenlijkheid en niet over individuele visies. De projectgroep is van mening dat anonieme reacties niet passen binnen de ontwikkeling van een veldnorm, omdat duidelijk moet zijn wie een reactie gegeven heeft en dat een vraag om nadere uitleg mogelijk moet zijn. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen waardevolle reacties tussen de anoniem ingevulde lijsten kunnen zitten.

Mocht u anoniem hebben gereageerd en op bepaaldepunten toch uw mening willen geven, dan kunt u een e-mail sturen aan: info@evenementenz.org.

In de vragenlijst zijn een aantal algemene vragen en stellingen over de organisaties, opleidingen en evenementen voorgelegd. De vragenlijsten hebben als doel knelpunten binnen de evenementenzorg te inventariseren en te peilen welke ideeën en meningen er zijn over wat goede evenementenzorg is. Hierbij moet worden benadrukt dat de stellingen niet per se een basisvisie weergeven wat goede evenementenzorg zou moeten zijn, zij dienen nadrukkelijk als inventarisatie en de uitkomsten worden gebruikt als input voor de verdere ontwikkeling van de veldnorm.

Indien u een stelling ziet waarbij een meerderheid een andere mening is toegedaan dan u, dan wordt u uitgenodigd om uw argumenten duidelijk te maken via het bovenstaande e-mailadres. Soms kan de mening van de minderheid tot nieuwe gezichtspunten leiden.

Klik hier om het PDF bestand te downloaden


Veel gestelde vragen naar aanleiding van de vragenlijst:

Geven de vragenlijsten en de stellingen de mening van de projectgroep of de toekomstige inhoud van de Veldnorm weer?

De vragen en stellingen zijn bedoeld om de mening van het werkveld te inventariseren. De projectgroep heeft er voor gekozen om de vragen en stellingen op verschillende manieren te formuleren. De vragen en stellingen geven geenszins de mening van de projectgroep weer en zijn geen weergave van de toekomstige inhoud van de Veldnorm. Wel worden de uitkomsten van de vragenlijsten gebruikt als input voor de verdere ontwikkeling van de Veldnorm, omdat deze de mening van het veld weergeven.

Zorgt de Veldnorm er niet voor dat heel veel (kleine) evenementen onmogelijk worden gemaakt? Bijvoorbeeld door hogere eisen?

De Veldnorm heeft als doel om vast te stellen wat goede evenementenzorg is. Op veel evenementen is de zorg al goed geregeld. In de Veldnorm zal hetgeen dat al standaard is vastgelegd worden als norm. Daarom is de input van de veldpartijen belangrijk, zij bepalen gezamenlijk de inhoud van de veldnorm.

De vragen gaan veel over medische handelingen, dat is toch niets voor de EHBO?

Om vast te kunnen stellen welke interventies (handelingen) tot welk zorgniveau behoren is in de vragenlijst naar zowel EHBO-handelingen als medische handelingen gevraagd. Uit de vragenlijsten blijkt dat verreweg de meerderheid van de EHBO-organisaties hun eerstehulpverleners géén risicovolle (of voorbehouden) handelingen laat verrichten. Dit is zeer waardevolle input voor de Veldnorm. 

Zit er een commerciële organisatie achter de Veldnorm Evenementenzorg?

Nee, de veldnorm is een samenwerking tussen diverse organisaties die actief zijn in de evenementenzorg en de overheid. Er zit geen commerciële organisatie achter en de leden van de projectgroep zijn gedetacheerd vanuit hun eigen organisatie.

Heeft u andere vragen? Stuur ons een e-mail en u krijgt een antwoord. We zullen de vragen op deze pagina toevoegen.

Werkgroepen Veldnorm 27 januari 2018

Posted by Projectgroep on
2
Geen categorie

De ontwikkeling van de Veldnorm Evenementenzorg is inmiddels in volle gang. Op 29 november vond een eerste bijeenkomst plaats met een aantal partijen die in het veld actief zijn. Tijdens deze bijeenkomst is over een aantal onderwerpen gebrainstormd en zijn de uitkomsten van een eerste oriënterende vragenlijst doorgenomen.

De verslagen van de bijeenkomsten op 29 november en de (geanonimiseerde) uitkomsten van de vragenlijsten zijn op onze website: https://www.evenementenz.org/wp/bijeenkomst291117/.

Op zaterdag 27 januari 2018 zal opnieuw een bijeenkomst plaatsvinden, waarbij in verschillende werkgroepen verdere invulling aan de Veldnorm zal worden gegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de input van de eerste bijeenkomst en de uitkomsten van de vragenlijsten die onder het veld verzonden zijn.

De werkgroepen die gevormd gaan worden zijn de volgende:

 • Expertgroep Operationeel (09:30 uur-12:00 uur)
  Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld welke normen gelden voor de operationele inzet van zorgverleners en zorgaanbieders op evenementen. Relevante onderwerpen zijn onder andere: risico-inventarisatie, zorgplan, ketenafspraken, faciliteiten, incidentmanagement. Daarnaast moeten normen voor specifieke (risico) evenementen worden vastgesteld.
 • Expertgroep Zorgaanbieder (09:30 uur-12:00 uur)
  Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld aan welke eisen zorgaanbieders van evenementenzorg moeten voldoen. Wat moet er binnen de organisatie minimaal geregeld zijn? Wanneer is medisch toezicht nodig en hoe moet toezicht geregeld zijn? Wat zijn de verantwoordelijkheden van de zorgaanbieder richting opdrachtgever, zorgverlener en de overheid? Wat zijn eventueel de consequenties van de Wkkgz?
 • Expertgroep Zorgniveaus en Competenties (09:30 uur-12:00 uur)
  Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld welke zorgniveaus er (nodig) zijn binnen de evenementenzorg en hoe deze zorgniveaus moeten worden gedefinieerd. Daarnaast moet worden vastgesteld welke competenties nodig zijn voor evenementenzorg en wie bevoegd en bekwaam is om deze uit te voeren. Welke voorwaarden moeten daarvoor gesteld worden om de patientveiligheid te bewaken?
 • Expertgroep Certificering (13:30 uur-16:00 uur)
  Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld welke competenties nodig zijn voor evenementenzorg, hoe competentie wordt bereikt, wie competentie kan vaststellen en hoe de zorgverlener competent blijft. Ook moet worden vastgesteld welke handelingen wel of niet door welke zorgverlener mogen worden uitgevoerd.
 • Expertgroep Eerste Hulp (13:30 uur-16:00 uur)
  Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld wat goede evenementenzorg is op het niveau van eerste hulp (EHBO), wat het profiel is van een zorgverlener en aan welke eisen de inzet van eerstehulpverleners moet voldoen. Wat mag van een eerstehulpverlener worden verwacht? Daarnaast moet worden vastgesteld aan welke minimale eisen een EHBO-vereniging of organisatie moet voldoen.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 27 januari 2018 vanaf 09:30 uur in het gebouw van Het Rode Kruis Alphen aan de Rijn. Het adres is: Dillenburg 2, 2404 EV Alphen aan den Rijn. Het Rode Kruis stelt deze locatie belangeloos ter beschikking.

Deelname aan deze bijeenkomst en de werkgroepen is alleen mogelijk na inschrijving via de onderstaande link. U kunt zich voor maximaal 1 werkgroep inschrijven. De werkgroepen zijn in eerste instantie alleen toegankelijk voor vertegenwoordigers van de verschillende veldpartijen. Individuele zorgverleners kunnen zich alleen in overleg met de projectgroep inschrijven. De verdeling van de werkgroepen over de dag is mede afhankelijk van de inschrijvingen.

U kunt zich inschrijven via: https://nl.surveymonkey.com/r/VnEZ_Meeting270118. De inschrijving sluit 20 januari. Voorafgaande aan de werkgroepen krijgt u een aantal vragen ter voorbereiding toegestuurd.

Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar wel input wil leveren dan kunt u dat ook aangeven via de bovenstaande link. Uw input is zeer welkom. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons een e-mail sturen op: info@evenementenz.org

 

 

Vragenlijst EHBO-organisaties

Posted by Projectgroep on
196
Geen categorie

Bent u actief als bestuurder of coördinator evenementenhulpverlening bij een EHBO-vereniging, Rode Kruis afdeling of stichting die eerste hulp op evenementen aanbiedt?

Dan willen wij u vragen om de onderstaande vragenlijst in te vullen. Voor de ontwikkeling van de Veldnorm Evenementenzorg is het van groot belang dat duidelijk wordt welke partijen actief zijn in het veld. De vragenlijst bestaat uit ongeveer 70 vragen over verschillende onderwerpen die relevant zijn voor de evenementenzorg De uitkomst van de vragen wordt gebruikt als input voor de verdere ontwikkeling van de Veldnorm.

De vragenlijst is open tot 15 januari 2018. U bent uiteraard niet verplicht om alle vragen te beantwoorden. Om een breed gedragen veldnorm te kunnen ontwikkelen hopen wij op uw medewerking.

Let op: anonieme reacties worden niet verwerkt! Indien u de vragenlijst voor zorgaanbieders reeds heeft ingevuld, hoeft u deze vragenlijst niet in te vullen.

Vragenlijst openen (extern)