Projectgroep


Veldnorm overhandigd aan minister Bruins

Posted by Projectgroep on
52
Nieuws

Vandaag werd de Veldnorm Evenementenzorg namens het veld aangeboden aan minister Bruins van Medische Zorg. De Veldnorm Evenementenzorg is een belangrijke stap in de verbetering en borging van de kwaliteit van de zorg op evenementen. De minister sprak zijn waardering uit voor de Veldnorm en volgt de verdere ontwikkelingen met belangstelling. De projectgroep is trots op het resultaat en dankt alle betrokken veldpartijen voor hun inspanningen.

Veldnorm Evenementenzorg Versie 1 gepubliceerd!

Posted by Projectgroep on
267
Nieuws

De projectgroep Veldnorm Evenementenzorg heeft de laatste maanden hard gewerkt om alle commentaren van de tweede internetconsultatie te verwerken. Dit heeft geleid tot de eerste versie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). 

Op 1 maart 2019 is de VNEZ officieel gepubliceerd.

Vanaf 1 maart 2019 volgt een ontwikkel- en implementatieperiode tot 1 januari 2021. Tijdens de implementatieperiode krijgt het veld de gelegenheid om zich aan te passen aan de VNEZ. Tevens zal in de tweede helft van 2020 opnieuw een internetconsultatie plaatsvinden om onvolkomenheden en aanvullingen te inventariseren en te verwerken. Deze worden meegenomen in de tweede versie van de VNEZ, die op 1 juni 2021 als definitief gepubliceerd zal worden.

Ga naar de downloadpagina om versie 1 te downloaden

De laatste ontwikkelingen, vragen en hoe nu verder?

Posted by Projectgroep on
67
Nieuws
Op 1 maart 2019 zal de projectgroep de definitieve versie van de Veldnorm Evenementenzorg publiceren. Alle input van de werkgroepen, overheid en commentaren van de internetconsultaties tot nu toe zijn dan verwerkt. Vanaf het moment dat de VNEZ definitief is volgt een ontwikkel- en implementatie periode die eindigt op 1 januari 2021. Gedurende deze periode wordt onderzocht waar eventuele knelpunten of hiaten in de VNEZ zitten en zullen aanvullende richtlijnen voor specifieke evenementen worden uitgewerkt. De revisie van de VNEZ zal plaatsvinden in de eerste helft van 2021. De revisie leidt tot de tweede versie van de VNEZ, welke op 1 juni 2021 gepubliceerd zal worden.Evenementenzorgorganisaties (EZO) hebben tot 1 januari 2021 de tijd om hun zorg in te richten volgens de VNEZ. De GHOR zal de VNEZ opnemen in hun advies aan de gemeenten aangaande een evenementenvergunning.

Op dit moment wordt onderzocht bij welke onafhankelijke organisatie de VNEZ zal worden ondergebracht om continuïteit te waarborgen.Heeft u vragen of opmerkingen over de VNEZ? Stuur de projectgroep een e-mail: info@evenementenz.org.

Lees tevens de nieuwsbrief met antwoorden op veel gestelde vragen!

Tweede internetconsultatie

Posted by Projectgroep on
53
Nieuws

Vanaf maandag 12 november zal op de website het laatste concept van de Veldnorm Evenmentenzorg te vinden zijn. Via de internetconsultatie kan het veld tot 31 december 2018 reageren op het concept. Nadien wordt het commentaar verwerkt en zal in het begin van het jaar vaststelling plaatsvinden.

Internetconsulatie Veldnorm Evenementenzorg

Posted by Projectgroep on
17
Geen categorie

Centraal in de Veldnorm Evenementenzorg staat het definiëren van wat ‘goede zorg’ op evenementen is. Voor goede evenementenzorg zijn diverse randvoorwaarden. In verschillende bijeenkomsten met evenementenzorgorganisaties, evenementenzorgverleners, certificeerders en overheden is geïnventariseerd welke normen wenselijk zijn voor het veld. De projectgroep heeft deze normen verzameld en verwerkt tot een eerste concept van de Veldnorm Evenementenzorg.

 

U kunt het concept van de Veldnorm Evenementenzorg (versie 0.6) hier downloaden.

Open hier de internetconsulatie.

 

De inhoud van dit document is onder voorbehoud van wijzigingen op basis van wet- en regelgeving en juridische toetsing. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Via de internetconsultatie kunt u reageren op dit concept. Deze internetconsultatie is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met evenementenzorg. Voor evenementenzorgorganisaties (EHBO-verenigingen, zorgaanbieders) is dit een mogelijkheid om te toetsen of de inhoud van het concept past bij de input die zij geleverd hebben en om aan te geven of zij het eens zijn met de inhoud. Het is mogelijk om opmerkingen en aanvullingen in te dienen. Indien u geen opmerkingen heeft wordt uw mening wel op prijs gesteld, u kunt deze ook via de internetconsultatie aan de projectgroep laten weten. De internetconsultatie sluit 31 juli 2018.

Anoniem reageren op de internetconsultatie is niet mogelijk. Anoniem ingevulde reacties zullen niet mee worden genomen in de herziening van het concept. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verwerking van deze consultatie en om bij vragen over uw reactie contact met u op te nemen. Uw reactie en de door u ingevulde gegevens wordt opgeslagen in de documentatie van de veldnorm. Indien u niet wilt dat uw naam hierin vermeld staat, kunt u dat hieronder aangeven. Bedrijfsnamen en namen van organisaties kunnen niet geanonimiseerd worden. Reacties zijn openbaar en worden anoniem gepubliceerd.

Het is mogelijk om naast de vragenlijst in de internetconsultatie ook de PDF-versie van dit document met opmerkingen in te sturen. U kunt het document na het invullen van de vragenlijst onder vermelding van uw gegevens (naam, functie, organisatie) e-mailen naar: info@evenementenz.org.

In de zomer worden alle commentaren verwerkt en zal de Veldnorm juridisch worden getoetst en ter beoordeling worden voorgelegd aan relevante medische beroepsverenigingen. In het najaar wordt de Veldnorm ter goedkeuring voorgelegd aan het veld.

Heeft u vragen over de veldnorm? Stuur de projectgroep een e-mail: info@evenementenz.org.

Internetconsultatie Gedragscode Evenementenzorg

Posted by Projectgroep on
17
Geen categorie

Centraal in de Veldnorm Evenementenzorg staat het definiëren van wat ‘goede zorg’ op evenementen is. Voor goede zorg zijn diverse randvoorwaarden te beschrijven. Een daarvan is dat de evenementenzorgverlener (eerstehulpverleners, verpleegkundigen, artsen, VS/PA, BMH en andere zorgprofessionals) zich als een goede zorgverlener opstelt.

Uit een eerdere vragenlijst bleek dat er behoefte is aan een gedragscode die omschrijft wat men van een goede evenementenzorgverlener mag verwachten. Aan de hand van input uit het veld en bestaande gedragscodes van diverse beroepsgroepen is een concept gedragscode samengesteld. De gedragscode is van toepassing op alle zorgverleners op evenementen. Voor zorgprofessionals gelden naast de gedragscode ook altijd de eigen beroepsnormen.

Deze internetconsultatie is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met evenementenzorg. Zorgverleners (eerstehulpverleners, verpleegkundigen, artsen en andere zorgprofessionals), aanbieders van evenementenzorg en certificeerders.

Via deze internetconsultatie kunt u commentaar leveren op het concept en suggesties doen voor de gedragscode.

Deze internetconsultatie sluit 1 juni 2018.

Als u het ergens niet mee eens bent, geef dat dan aan via de internetconsultatie. Soms kan de mening van een minderheid zeer relevant zijn voor de Veldnorm en leiden tot nieuwe inzichten.

Anoniem reageren op de internetconsultatie is niet mogelijk. De reden hiervoor is dat de projectgroep er van uitgaat dat u achter uw mening staat en dat indien nodig om verheldering gevraagd moet kunnen worden. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verwerking van deze consultatie en om bij vragen over uw reactie contact met u op te nemen. Uw reactie en de door u ingevulde gegevens wordt opgeslagen in de documentatie van de veldnorm. Deze documentatie wordt niet gepubliceerd. Indien u niet wilt dat uw naam hierin vermeld staat, kunt u dat bij de vragenlijst aangeven.
Bedrijfsnamen en namen van organisaties kunnen niet geanonimiseerd worden.

Open de internetconsultatie door hier te klikken.


Concept Gedragscode Evenementenzorg (mei 2018)

Dit betreft het eerste concept van de Gedragscode Evenementenzorg, zoals deze in de internetconsultatie wordt voorgelegd aan het veld.

De gedragscode omschrijft wat de normen zijn voor goed zorgverlenerschap door zorgverleners op evenementen.

De evenementenzorgverlener:

 • Draagt zorg voor veilige, doelmatige en kwalitatief goede zorg aan de zorgvrager, volgens de meest recente richtlijnen, wetenschappelijke inzichten en zoals omschreven in de Veldnorm Evenementenzorg, binnen de grenzen van zijn eigen deskundigheid.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor de door hem verleende zorg.
 • Draagt zorg over aan een andere zorgverlener indien de zorgvraag zijn deskundigheid overstijgt of indien hij zichzelf niet bekwaam acht de zorgvraag te beantwoorden.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor optimale ketenzorg en adequate overdracht naar verdere ketenpartners.
 • Staat open voor feedback en evaluatie van zijn eigen handelen en draagt waar mogelijk bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorgverlening door anderen.
 • Meldt incidenten in de zorg waarbij (mogelijk) sprake is van een fout of een onveilige situatie direct aan zijn leidinggevende en zo nodig bij relevante instanties.
 • Kan zich op een evenement te alle tijde legitimeren met een geldig ID-bewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs).

Competenties en bekwaamheid

 • Is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen bekwaamheid en volgt regelmatige bijscholing.
 • Is zelf verantwoordelijk voor het laten vaststellen en indien nodig laten certificeren van bekwaamheid. Zorgt dat de zorgaanbieder tijdig beschikt over (kopieën van) relevante diploma’s en certificaten.
 • Kent de grenzen van zijn kennen en kunnen, en evalueert regelmatig zijn eigen grenzen.
 • Voert alleen interventies uit waartoe hij bevoegd en bekwaam is en welke door de zorgaanbieder zijn toegestaan.
 • Kent de indicaties en beperkingen van de materialen waarmee hij werkt.
 • Is fysiek en mentaal in staat om onder uiteenlopende omstandigheden zorg te verlenen.

Zorgcontacten en zorgverlening

 • Is respectvol jegens de zorgvrager, diens naasten, omstanders en andere hulpverleners.
 • Benadert de zorgvrager open en onbevooroordeeld.
 • Heeft respect voor de lichamelijke integriteit van de zorgvrager.
 • Heeft respect voor het zelfbeschikkingsrecht van de zorgvrager.
 • Houdt rekening met de levensbeschouwelijke opvattingen en het cultuurpatroon van de zorgvrager, alsmede eventuele taalbarrières.
 • Informeert de zorgvragers of diens vertegenwoordigers over de behandeling.
 • Werkt bij het verlenen van zorg altijd volgens het ‘vier ogen principe’ samen met een andere zorgverlener.
 • Informeert de zorgcoördinator en aanwezige zorgprofessionals over zorgvragen die zijn niveau overstijgen.

Gedrag en professionaliteit

 • Heeft een proactieve houding op het evenement; werkt signalerend en houd zicht op toename van zorgvragen of optreden van specifieke omstandigheden.
 • Is klantvriendelijk en correct.
 • Is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie als zorgverlener.
 • Gedraagt zich binnen de kaders die passen bij het niveau waarop hij is ingezet.
 • Nuttigt voorafgaand aan en tijdens de inzet op het evenement géén alcohol en/of drugs.
 • Doet op sociale media geen uitingen over het evenement en maakt geen beelden van zorgvragers, het evenemententerrein of collega’s.
 • Mengt zich niet in conflicten en is onafhankelijk.

Persoonlijke hygiëne

 • Draagt zorg voor voldoende persoonlijke hygiëne.
 • Draagt schone kleding en vervangt kleding indien deze zichtbaar vervuild is.
 • Rookt niet in het bijzijn van zorgvragers of in het zicht van het publiek.
 • Lang haar dient opgestoken of bijeengebonden te zijn.
 • Draagt geen ringen, hand- of polssieraden tijdens de inzet.
 • Draagt bij iedere behandeling wegwerphandschoenen.

Geheimhouding, vertrouwelijkheid en registratie

 • Heeft respect voor de privacy van de zorgvrager en draagt zorg voor voldoende privacy tijdens het verlenen van zorg.
 • Behandelt alle informatie over het incident, de zorgvrager en de behandeling als strikt vertrouwelijk en deelt informatie alleen met zorgverleners die direct bij de behandeling van de zorgvrager betrokken zijn.
 • Vraagt alleen informatie aan de zorgvrager die direct relevant is voor de behandeling van de actuele zorgvraag.
 • Zorgt voor adequate registratie van het zorgcontact op de turflijst of het zorgcontactformulier.

Samenwerken

 • Werkt adequaat samen met anderen in een team.
 • Is toegankelijk voor andere zorgverleners en is bereikbaar voor consultatie.
 • Kent zijn plaats in het team en in de ketenzorg.
 • Is open naar andere zorgverleners en spreekt indien nodig anderen op correcte wijze aan op mogelijke fouten of onjuist gedrag.
 • Maakt melding van ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie jegens hemzelf, collega’s of zorgvragers.

Operationeel

 • Stelt zich op de hoogte van het zorgplan en de voor hem relevante afspraken en informatie.

 

U kunt reageren op de gedragscode via de internetconsultatie.

17 april 2018: Bijeenkomst Zorgaanbieders

Posted by Projectgroep on
2
Geen categorie

De ontwikkeling van de Veldnorm Evenementenzorg is in volle gang. Inmiddels hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden om te brainstormen over hoe de Veldnorm er uit moet gaan zien. De verslagen van de bijeenkomsten zijn terug te vinden op de pagina publicaties.

Op dinsdag 17 april zal de Werkgroep Zorgaanbieders plaatsvinden, welke bedoeld is voor de vertegenwoordigers van aanbieders van evenementenzorg die onder andere zorg aanbieden boven het niveau van eerste hulp. Dit is bijvoorbeeld de inzet van artsen, verpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Binnen deze werkgroep moet worden vastgesteld aan welke eisen aanbieders van evenementenzorg moeten voldoen. Wat moet er binnen de organisatie minimaal geregeld zijn? Wanneer is medisch toezicht nodig en hoe moet toezicht geregeld zijn? Wat zijn de verantwoordelijkheden van de zorgaanbieder richting opdrachtgever, zorgverlener en de overheid? Wat zijn eventueel de consequenties van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

Deze werkgroep zal plaatsvinden op dinsdag 17 april tussen 19:30 en 22:00 uur. De precieze locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen maar zal in Utrecht of omgeving liggen.

U kunt zich tot 5 april aanmelden via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/VnEZ_WGZorgaanbieders_170418

Uw inbreng is van harte welkom. Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de projectgroep via e-mail: info@evenementenz.org.

Hopelijk tot ziens op 17 april!